Allment

Tættere byggeri og løbende forskning har givet øget fokus og forståelse for radonforureningen og dets konsekvenser. Undersøgelser viser, at op mod 350.000 husstande har for højt radonindhold og det anslås at radon hvert år er medvirkende årsag til 300 nye tilfælde af lungekræft.Siden 2010 har der i Bygningsreglementet været en grænseværdi på 100bq/m3 for nybyggeri. Det er derfor ikke et holdningsspørgsmål til hverdagsdebat - men et ufravigeligt krav som der SKAL tages stilling til!

Miljøstyrelsen, Niras og SBi har i 2012 offentliggjort en rapport* omkring radonsikring i nybyggeri. Heri fremgår det bl.a. af en række feltundersøgelser ved nyopførelse af 16 boliger, at man i 8 af de 16 boliger fandt årsmiddelværdier over de tilladte 100bq/m3. Dette til trods for at man havde benyttet sig af de hidtil anbefalede løsninger, og der var taget adskillige forholdsregler for at sikre korrekt udførsel af disse.

Der blev desuden heller ikke fundet værdier under eller på niveau med det gennemsnit vi i dag har opsat for danske enfamiliehuse opført efter 1998, og man kan derfor spørge sig selv, om de officielle værdier er et repræsentative og om forventningerne til tætheden for de brugte løsninger er for høje.

Ifølge Bygningsreglementet og SBi´s anbefalinger, bør en radonsikring bestå af en lufttæt konstruktion mod jord, et ventileret terrændæk eller en kombination af begge.

Hvis løsningen tænkes ind fra projektets start, kan man ofte lave en relativ billig og ukompliceret radonsikring.

Tages der for let på dette, og vælger man at opføre sit byggeri baseret på forældet viden, risikere man alvorlige omkostninger som følge:

”En radonsikring ifm. nybyggeri af et almindeligt en-familiehus koster typisk kun imellem 10.-20.000kr i etablering og stort set intet i dirft - hvorimod nedbringelse af den skadelige radonholdige luft på bagkant kan koste op mod 3-400.000kr i etablering samt 5.-10.000kr ekstra pr. år i forøgede el-udgifter - en ekstra omkostning som bygherre/entreprenør selv må dække!!!”

Du er desuden forpligtet til at oplyse om et forøget radonindhold ifm. et boligsalg på lige fod med eksempelvis skimmelsvamp, fugtskader, og andre lignende mangler du har kendskab til.

En god radonsikring er derfor et ekstra salgsargument, når boligen en dag skal skifte ejer!

Uanset hvilken radonsikring - har Jackon løsningen til dig!

Læs bl.a. om Jackon Radonplade til etablering af trykudligningslag under nederst lag isolering i terrændæk og om Jackon Radon Solution, som er et komplet system til radonsikring med spærredug.

* ”Radonsikring i nybyggeri, dokumentation og teknologiudvikling – Miljøstyrelsen - 2012”