Jackon arbejder for en bæredygtig forretningspraksis, der respekterer mennesker, samfund og miljø.

Vores retningslinjer dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og gælder i alle led. Disse retningslinjer, herunder «Principper for bæredygtig forretningspraksis», danner grundlaget for vores arbejde for bæredygtighed.

Krav til egen virksomhed

BEWI anser bæredygtig forretningspraksis som en forudsætning for en bæredygtig udvikling, som indebærer, at dagens generationer får dækket deres behov uden at ødelægge fremtidige generationers mulighed for at få dækket deres.1

BEWI skal bidrage til verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og bidrage til at stoppe klimaændringerne

BEWI tager ansvar for egen værdikæde. FN's verdensmål2 for bæredygtig udvikling giver rettesnore for vores arbejde. Erhvervslivet  spiller en vigtig rolle i arbejdet med at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, og BEWI skal bidrage til verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og bidrage til at stoppe klimaændringerne.

Vi skal tage hensyn til den politik, der føres i de lande, hvor vi driver virksomhed. Vi skal overholde nationale og internationale love og regler og optræde i henhold til OECD's retningslinjer.3 Vi skal respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og retten til lige muligheder. 

Vi tager ansvar for vores egen værdikæde og stiller høje forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere

Signalklaer arbeidstoy3 crop

Vores evne til at skabe værdier afhænger af en høj etisk standard, der danner grundlaget for et tillidsfuldt og forpligtende forhold til samfundet, ejerne, ansatte, samarbejdspartnere, kunder og leverandører. Jackon har åben dialog om etiske spørgsmål internt og eksternt.

Vi stiller høje forventninger til os selv, vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi skal alle arbejde målrettet og systematisk for at efterleve vores retningslinjer, som dækker grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø.  

Forsigtighedsvurdering

BEWI anerkender, at vores forretningsaktiviteter kan have en negativ indvirkning på verdensmålene for bæredygtig udvikling. Samtidig ser vi et potentiale for at tænke nyt, bidrage til innovativ og positiv udvikling samt cirkulær økonomi i vores egen værdikæde.

Vi skal have ambitiøse miljømål, arbejde systematisk og etablere gode rutiner for cirkulær økonomi i vores egen værdikæde

BEWI arbejder systematisk for at minimere energiforbrug og spild i vores processer samt har fokus på at vælge de mindst muligt miljøbelastende råvarer i processer og produkter.

Som medlem af brancheinitiativer forpligter vi os til at have gode rutiner for plastindsamling og genanvendelse af EPS. Vi har sat os krævende og ambitiøse miljømål, hvor samarbejde, deling og implementering af best practice er afgørende for at få succes.

Innovation og produktudvikling

Eiving og Svein Tore diskuterer Thermomur cropVi skal bidrage til nyskabelse og innovation, hvor bæredygtighed indlemmes i designprocessen af nye innovative produkter, og cirkulær økonomi spiller en vigtig rolle fra start.

Arbejderrepræsentation, sundhed og sikkerhed

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource

Jackon ansatt i truckVi prioriterer og respekterer medarbejdernes faglige rettigheder, samarbejder med medarbejdernes repræsentanter og modarbejder diskrimination. Vi værner om arbejdsmiljøet, folks sundhed og sikkerhed både i vores egen virksomhed og gennem hele leverandørkæden. Vi varetager sociale forhold i værdikæden. Ingen må udsættes for social dumping og/eller et uacceptabelt arbejdsmiljø.

Dette har høj prioritet og er stærkt forankret hos ledelsen. Vores ansatte skal have en tryg og sund arbejdsplads, der opfylder alle krav i gældende love, forskrifter og branchestandarder. Chikane på arbejdspladsen tolereres ikke.

Handelsboykot

Vi, vores leverandører og samarbejdspartnere skal undgå handelspartnere, som har aktiviteter i lande, der er pålagt handelsboykot af FN og/eller lokale myndigheder der vi driver vår virksomhed.

Energi, transport og miljø

Transport og logistik er et vigtigt led i vores værdikæde. Vi arbejder aktivt sammen med vores leverandører for at reducere vores fodaftryk gennem reduktion af CO2-udslip til det ydre miljø og i henhold til de enhver tid kendte myndighedskrav. 

Antitrust

BEWI skal undgå konkurrencebegrænsende aftaler og gennemføre al vores virksomhed i overensstemmelse med gældende konkurrencelovgivning. Vi skal udvise god forretnings-, markedsførings- og reklameskik og sikre, at de varer, vi leverer, er trygge og har god kvalitet. Etiske tvivlstilfælde og brud på BEWI's etiske retningslinjer gælder hele vores værdikæde og skal varsles. 

Ansvarlig producent- og indkøbspraksis

Som producent, leverandør og indkøber af et bredt udvalg af varer og tjenester har vi et ansvar for efterlevelse af nationale, europæiske (REACH) og internationale forskrifter, forordninger og forbud mod farlige kemikalier. 

Leverandørudvikling og partnerskab

Vi opfordrer leverandører og underleverandører til at følge vores retningslinjer. Jackon skal tilrettelægge det, så samarbejdspartneren har mulighed for at opfylde vores krav for at sikre gode forhold for mennesker, samfund og miljø samt bidrager til afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde i deres egen værdikæde. Samarbejde om en bæredygtig værdikæde er vigtig for Jackon, men såfremt leverandøren ikke kan dokumentere, at de efterlever retningslinjerne eller udviser mangel på vilje eller evne hertil, kan ophævelse af kontrakten forekomme.

Code of Conduct for suppliers English [PDF, 603 KB]

Antikorruption

BEWI, herunder alle medarbejdere, må aldrig tilbyde eller modtage ulovlige eller uretmæssige pengegaver eller andre godtgørelser for at opnå forretningsmæssige eller private fordele for sig selv eller fordele for kunder, agenter eller leverandører.


1) Bæredygtig utvikling

2) FNs bærekraftsmål

3) OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder